CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

THÔNG TƯ 04/2023/TT-BTNMT - QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH KHOẢN 1 ĐIỀU 7 VÀ KHOẢN 2 ĐIỀU 75 THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-BTNMT

06/07/2023

Tên Thông tư

Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Số ký hiệu

04/2023/TT-BTNMT

Ngày ban hành

06/7/2023

Tải về

 Thông tư