CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

DỰ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG SỐNG
CỦA NGƯỜI DÂN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH"

Thời gian: 2017-2020

Địa điểm

- Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Thành phố Surabaya, Indonesia

Đơn vị hợp tác: Công Ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

Mục tiêu

1. Hợp tác cùng phát triển, nâng cao năng lực xử lý rác thải, tập trung vào tái chế nhựa dạng túi, giúp đội ngũ cán bộ, cộng tác viên của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý thu gom rác thải tái chế, mô hình kinh tế luân chuyển qua công nghệ Solvolysic cho việc tái chế rác thải nhựa dạng túi.

2. Nỗ lực thực hiện thành công chương trình phân loại rác thải tại nguồn: Thực hiện chủ trương của Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong việc áp dụng chương trình phân loại rác thải tại nguồn cho người dân trên địa bàn, làm cơ sở phân loại, thu gom đủ lượng rác bao bì nhựa dạng túi phục vụ cho công tác tái chế thứ cấp giai đoạn 2017 -2019 và tái chế qua công nghệ Solvolysic gia đoạn 2019 trở đi.

3. Tìm kiếm các đối tác và thông tin chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn Solvolysic.

Hoạt động

- Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công Ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc thực hiện chương trình “Nâng cao nhận thức và chất lượng môi trường sống của người dân tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hỗ trợ truyền thông Chương trình phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt”.

- Ngày 31/10 đến 02/11/2017, cán bộ hai bên cùng tham gia hội thảo “Bền vững về bao bì nhựa mềm phức hợp” tại thành phố Surabaya, Indonesia.

- Ngày 02/5 đến 31/7/2018, hai đơn vị đã tổ chức chương trình thí điểm “Thu gom bao bì nhựa hỗn hợp dành cho đơn vị tư nhân nhận ngay sản phẩm tiêu dùng hàng ngày” cho lực lượng thu gom rác dân lập, người lao động tại 2 trạm trung chuyển Quang Trung và Tống Văn Trân.

Kết quả của nghiên cứu thí điểm là cơ sở giúp Công ty và Unilever Việt Nam đánh giá khả thi đối việc thu gom chất thải bao bì nhựa hỗn hợp, từ đó đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cơ chế, giải pháp về giá của bao bì nhựa hỗn hợp nhằm tạo động lực để thu hút lực lượng rác dân lập và người dân tham gia.