CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

DỰ ÁN “XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI
THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TÁI CHẾ TỪ CHƯƠNG TRÌNH
PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN”

Thời gian: 2020-2023

Đơn vị hợp tác: Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam)

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu

Dự án “Xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” hướng đến bốn (04) mục tiêu: (1) thiết lập cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác thu gom, phân loại và tiền xử lý chất thải tái chế; (2) xây dựng mạng lưới kết nối với các đơn vị tái chế nhằm thí điểm các mô hình khuyến khích liên quan đến chất thải tái chế; (3) tác động chính sách nhằm tạo ra các cơ chế khuyến khích và điều kiện thị trường thuận lợi đối với chất thải tái chế cũng như (4) truyền thông về phân loại rác tại nguồn cho cộng đồng và phân loại rác đối với lực lượng thu gom dân lập.

Hiện trạng

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) đã phối hợp tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác “Xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

Hình ảnh lễ ký kết