CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

THÔNG TƯ 01/2023/TT-BTNMT - Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Tên Thông tư

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Số ký hiệu

01/2023/TT-BTNMT

Ngày ban hành

13/3/2023

Tải về

 Thông tư