CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

THÔNG TƯ 01/2023/TT-BTNMT - Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

13/03/2023

Tên Thông tư

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Số ký hiệu

01/2023/TT-BTNMT

Ngày ban hành

13/3/2023

Tải về

 Thông tư