CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

5 ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN VÀ ĐỀ TÀI KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG TY XÉT DUYỆT VÀ CÔNG NHẬN

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Lãnh đạo Công ty, trong thời gian qua các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các mô hình, giải pháp hợp lý hoá trong sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần giúp công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2021, dù Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng với truyền thống thi đua, sự chung tay, chung sức, chung lòng của tập thể cán bộ, Người lao động công ty hăng hái thi đua, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và từ đây, nhiều mô hình tham gia chống dịch, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được chính Người công nhân CITENCO hiến kế, đề xuất và tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực góp phần chung tay cùng Thành phố ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh và thực hiện thành công mục tiêu kép của Chính phủ vừa hoạt động sản xuất kinh doanh vừa tham gia phòng chống dịch.

Để thẩm định, đánh giá tính hiệu quả của các mô hình, giải pháp, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Người lao động công ty thực hiện, chiều ngày 16/12/2021, Hội đồng xét duyệt sáng kiến và đề tài khoa học kỹ thuật Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã họp xét duyệt, đánh giá các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2021. Qua quá trình thẩm định, đánh giá Hội đồng xét duyệt sáng kiến và đề tài khoa học kỹ thuật Công ty đã thống nhất cho 05 đề tài do các phòng nghiệp vụ và Chi nhánh trực thuộc Công ty thực hiện được báo cáo Hội đồng. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, qua trao đổi, phản biện, thảo luận, tính khoa học, tính thực tiễn, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và khả năng nhân rộng của các đề tài, Hội đồng xét duyệt sáng kiến và đề tài khoa học kỹ thuật Công ty quyết định công nhận 3 đề tài đạt loại A và 2 đề tài đạt loại B, cụ thể như sau:
- Đề tài: “Thiết kế, nâng cấp và hoàn thiện Website Công ty” do P.CNMT&KTCL thực hiện, đạt loại A.
- Đề tài: “Mô hình thu gom và tái chế chất thải rắn công nghiệp thông thường” do P.CNMT&KTCL thực hiện đạt loại A.
- Đề tài: “Cải tạo và lắp đặt động cơ điện cho xe đẩy áo quan” do CN Dịch vụ môi trường thực hiện đạt loại A
- Đề tài: “Thiết kế Brochure giới thiệu, quảng cáo hoạt động của Công ty” do Đoàn TN Công ty phối hợp với P.CNMT&KTCL thực hiện đạt loại B
- Đề tài: “Hệ thống phun khử tự động tại các nhà vệ sinh” do P.Hành chính nhân sự thực hiện đạt loại B

Các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận là sự vận dụng hài hoà, hợp lý giữa khoa học và thực tiễn; vừa giúp tiết giảm chi phí đầu tư, mang lại hiệu quả hàng tỷ đồng cho Công ty vừa mang lại hiệu quả về môi trường và xã hội. Đặc biệt, mở ra thị phần kinh doanh mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy, nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu Công ty. Bên cạnh đó, phát huy tính năng động, sáng tạo, ứng dụng các giải pháp tiên tiến, khoa học, hiện đại vào thực tiễn công tác của cán bộ, người lao động Công ty từ đó thúc đẩy công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếtgiảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Thông qua phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Công ty tiếp tục phát hiện các đề tài, mô hình, giải pháp mới hiệu quả để xây dựng, phát triển và nhân rộng tạo sự lan tỏa để phong trào thi đua ngày càng đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Một số hình ảnh trong buổi xét duyệt:

Chị Lê Thị Thanh Thuỳ, Tổ trưởng Tổ Truyền thông và Website, Phòng CNMT&KTCL báo cáo đề tài “Thiết kế, nâng cấp và hoàn thiện Website Công ty”

Chị Lê Thị Thuỷ Tiên, Tổ trưởng Tổ Quản lý chất lượng môi trường, Phòng CNMT&KTCL báo cáo đề tài “Mô hình thu gom và tái chế chất thải rắn công nghiệp thông thường”

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc CN Dịch vụ môi trường báo cáo đề tài “Cải tạo và lắp đặt động cơ điện cho xe đẩy áo quan”

Chị Lê Thị Thanh Thuỳ, Phó Bí thư Đoàn Công ty báo cáo đề tài “Thiết kế Brochure giới thiệu, quảng cáo hoạt động của Công ty”

Ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự báo cáo đề tài“Hệ thống phun khử tự động tại các nhà vệ sinh”.