CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2021

Thông tin hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2020
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021