CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

THÔNG TIN TÀI CHÍNH 2022

Thông tin hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2022
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022