CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT - Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Tên Thông tư

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Số ký hiệu

25/2019/TT-BTNMT

Ngày ban hành

31/12/2019

Tải về