CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

NGHỊ ĐỊNH 167/2018/NĐ-CP - quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Tên Nghị định

Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Số ký hiệu

167/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành

26/12/2018

Tải về

 

Theo đó, phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất phải được xây dựng cụ thể cho từng khu vực, từng vùng hạn chế; Phương án phải có các nội dung sau: 

- Danh sách các công trình khai thác hiện có (đã có giấy phép, không có giấy phép) thuộc từng khu vực, từng vùng; 

- Biện pháp hạn chế khai thác cụ thể đối với từng công trình; 

- Kế hoạch, lộ trình thực hiện từng biện pháp hạn chế khai thác đối với từng công trình. 

Lưu ý: Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất được phân loại thành: Vùng hạn chế 1; Vùng hạn chế 2; Vùng hạn chế 3; Vùng hạn chế 4 và vùng hạn chế hỗn hợp.