10.06.2019 | TIN TỨC CÔNG KHAI
Thông tin quản trị năm 2018

Thông tin hoạt động quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2018

 

559 Lượt xem    Bình luận
THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2020
THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2020 30/06/2020

THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2020

Thông tin quản trị năm 2019
Thông tin quản trị năm 2019 19/06/2020

Thông tin hoạt động quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2019

Thông tin tài chính năm 2019
Thông tin tài chính năm 2019 28/04/2020

Thông tin hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2019

Thông tin tài chính năm 2018
Thông tin tài chính năm 2018 28/04/2019

Thông tin hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2018

Thông tin quản trị 2017
Thông tin quản trị 2017 10/06/2018

Thông tin hoạt động quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2017

Thông tin tài chính năm 2017
Thông tin tài chính năm 2017 28/04/2018

Thông tin hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2017

Thông tin quản trị năm 2016
Thông tin quản trị năm 2016 10/06/2017

Thông tin hoạt động quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2016

Thông tin tài chính năm 2016
Thông tin tài chính năm 2016 28/04/2017

Thông tin hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2016

Thông tin quản trị năm 2015
Thông tin quản trị năm 2015 10/06/2016

Thông tin hoạt động quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2015

Thông tin tài chính năm 2015
Thông tin tài chính năm 2015 28/04/2016

Thông tin hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2015

Thông tin quản trị năm 2014
Thông tin quản trị năm 2014 10/06/2015

Thông tin hoạt động quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2014

Thông tin tài chính năm 2014
Thông tin tài chính năm 2014 28/04/2015

Thông tin hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2014

Thông tin tài chính năm 2013
Thông tin tài chính năm 2013 28/04/2014

Thông tin hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2013