CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

THÔNG TIN QUẢN TRỊ NĂM 2021

Thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2021
 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  NĂM 2021
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP  NĂM 2020