Thông tin tài chính

Năm 2018

1. Báo cáo tài chính Quý II và 06 tháng đầu năm 2018   Xem tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý IV và 06 tháng cuối năm 2018 Xem tại đây

3. Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2018 Xem tại đây

4. Báo cáo kiểm toán 2018 Xem tại đây

Năm 2017

1. BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2016 Bao cao Kiem Toan 2016.pdf
 
2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2017   Xem tại đây
 
3. NGHỊ QUYẾT SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2017  Xem tại đây
 
4. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 2017 Xem tại đây
 
5. Báo cáo tài chính Quý II và 06 tháng đầu năm 2017   Xem tại đây
 
6. Báo cáo tài chính năm 2017    Xem tại đây
    Báo cáo kiểm toán năm 2017   Xem tại đây
 

Năm 2016

1. Báo cáo tài chính quý II năm 2016      Xem tại đây
 
2. Báo cáo giám sát đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2016   Xem tại đây
 
3. Báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo giám sát đánh giá tình hình tài chính năm 2016  Xem tại đây
 
4. Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2016 Xem tại đây
 

Năm 2015

1. Báo cáo tài chính quý II năm 2015 của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NAM 2015.pdf
 
2. Báo cáo giám sát đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2015 của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM

Bao cao giam sat tai chinh 06 thang nam 2015.pdf

3. Báo cáo tài chính quý IV và năm 2015           Xem

4. Báo cáo tình hình đánh giá tình hình tài chính năm 2015        Xem 

5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015   Xem

Năm 2014

1.Bảng thông tin về "Báo cáo Kết quả 6 Tháng Đầu Năm về Hoạt động Kinh doanh 2014" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.
Xem và download

2.Bảng báo cáo về "Lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2014".
Xem và download

 3.Bảng thông tin về "Cân đối kế toán Tài chính 6 tháng đầu năm 2014" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.
Xem và download

4. "Bảng cân đối kế toán năm 2014" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.

Xem va download

5. "Báo Cáo Kiểm Toán 2014" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.

Xem va download

6. "Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.

Xem va download

7. "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2014" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.

Xem va download

8. "Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2014" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.

Xem va download

9. "Báo cáo giám sát năm 2014" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.

Xem va download

Năm 2013

1. Bảng thông tin về "Cân đối kế toán Tài chính năm 2013" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.
Xem và download

2. Bảng thông tin về "Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh 2013" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.
Xem và download

3. Bảng thông tin về "Bản thuyết minh báo cáo tài chính 2013" của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố HCM.
Xem và download

4. Bảng báo cáo về "Lưu chuyển tiền tệ 2013".
Xem và download