Thông tin quản trị

Năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện các nhệm vụ công ích và trách nhiệm xả hội       Xem nội dung                  

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất    Xem nội dung

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp      Xem nội dung

 

Năm 2017

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất 2016   Xem nội dung

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016  Xem nội dung

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016   Xem nội dung

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đồi mới doanh nghiệp năm 2017   Xem nội dung

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017               Xem nội dung

Năm 2016

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo    Xem nội dung

Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015     Xem nội dung

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2015                       Xem nội dung

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đồi mới doanh nghiệp năm 2016                      Xem nội dung

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016                                     Xem nội dung

 

Thông tin Công khai về quản trị 2014:

1. Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định về việc "Xếp hạng I đối với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TpHCM" sau đây là bản quyết định

 

(link file pdf)

2. Điều Lệ của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TpHCM.

Toàn văn của văn bản Quyết Định phê duyệt Điều Lệ 

Phần Điều Lệ (32 trang) link download ở đây

Thông tin Công khai về quản trị 2013:

1. Nghị quyết số 14 -  Thông qua nội dung cuộc họp của Hội đồng thành viên
Xem và download

2. Nghị quyết số 7 - Thông qua kế hoạch chi Quỹ phúc lợi 2013
Xem và download

3. Nghị quyết số 8 - Bãi chôn lấp số 3
Xem và download

4. Nghị quyết số 10 - Đầu tư lò đốt chất thải nguy hại
Xem và download

5. Nghị quyết số 11 - Quỹ phát triển khoa học công nghệ
Xem và download

6. Nghị quyết số 13 - Thông qua hồ sơ xếp hạng
Xem và download

7.Nghị quyết số 12 - Thông qua nội dung cuộc họp của Hội đồng thành viên
Xem và download

8.Quyết định số 222 UBND - Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Đắp đê xung quanh Nghĩa trang Đa Phước
Xem và download