Tin tức nội bộ

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TP VÀ LÃNH ĐẠO CÔNG TY THĂM; CHÚC TẾT 2017 ĐẾN XÍ NGHIỆP 1

GIÁM ĐỐC GỬI LỜI CHÚC TẾT ĐINH DẬU 2017 ĐẾN TOÀN THỂ CÔNG NHÂN VIÊN ĐANG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY

QĐ VỀ BỔ NHIỆM KIÊM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM