HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Ngày 21/07/2017

Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty (Phó Bí thư đảng ủy công ty) đọc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Giám đốc Xí nghiệp vận chuyển số 02 đọc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Đoàn thanh niên công ty đọc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Phó Giám đốc Xí nghiệp vận chuyển số 03 đọc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Thay mặt Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Giám đốc công ty (Bí thư đảng ủy công ty) phát biểu sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017