CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y CHI ỦY NHIỆM KỲ 2017-2020

Ngày 21/07/2017

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Phòng Tổ chức hành chánh

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Phòng Kế hoạch tổng hợp

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Phòng Kiểm tra chất lượng

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Phòng Kế toán tài chính

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Phòng Kỹ thuật vật tư

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Phòng Đầu tư và xây dựng cơ bản

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Phòng Kinh doanh

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Xí nghiệp vận chuyển số 01

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Xí nghiệp vận chuyển số 02

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Xí nghiệp vận chuyển số 03

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Xí nghiệp Dịch vụ môi trường

Trao quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cho Xí nghiệp xử lý chất thải