Hủy hàng

Loại hình dịch vụ

Hủy hàng dược phẩm hư hỏng, hết hạn sử dụng; thực phẩm quá hạn sử dụng; hàng hóa nhiễm thành phần nguy hại…

Qui định pháp luật

Quyết định số 43/2008/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y Tế về việc quản lý chất thải y tế
Tải về

Thông tư 12/2011/BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc quản lý chất thải nguy hại
Tải về

Qui trình xử lý hủy hàng

Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng, nghiệm thu thanh toán
Tải về

Quy trình dịch vụ

Hình ảnh huy hang

Liên hệ

Phòng kinh doanh

Điện thoại: 028. 38 206550

Fax: 08. 38 202 769

Email: tanghai-pkd@citenco.com.vn

Qui trình dịch vụ

Xem quy trình dịch vụ của chúng tôi tại đây