Chất thải y tế

Loại hình dịch vụ

Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại

Cho thuê thiết bị lưu chứa rác các loại: thùng 240 lít

Qui định pháp luật

Quyết định số 43/2008/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y Tế về việc quản lý chất thải y tế
Tải về

Thông tư 12/2011/BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc quản lý chất thải nguy hại
Tải về

Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng, nghiệm thu thanh toán
Tải về

Quy trình dịch vụ

Hình ảnh chat thai y te

Liên hệ

Phòng kinh doanh

Điện thoại: 028. 38 206550

Fax: 08. 38 202 769

Email: tanghai-pkd@citenco.com.vn

Qui trình dịch vụ

Xem quy trình dịch vụ của chúng tôi tại đây