Lịch sử hình thành

Công ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị tiền thân là Sở Vệ sinh Đô thành Saigon được hình thành từ trước năm 1975, trực thuộc Tòa Đô chánh Saigon.

Các mốc hoạt động chính:

30/04/1975 Sở Vệ sinh được tiếp quản và đi vào hoạt động.
10/11/1975 Ủy ban Quân quản thành phố ban hành quyết định số 310/TCCQ thành lập Sở Vệ sinh là cơ quan quản lý hành chánh sự nghiệp.
17/12/1977 Chuyển đổi Sở Vệ sinh thành Công ty Vệ sinh trực thuộc Sở Quản lý Quản lý Công trình công cộng.

Từ đó đến nay Công ty đã lần lượt thay đổi các tên gọi:

31/10/1979 Công Ty Vệ Sinh - Đơn vị sự nghiệp có thu
Hợp nhất 2 Sở Quản lý nhà đất và Công trình cộng cộng.
Theo Quyết định số 276/QĐ.UB ngày 31/10/1979 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh
Tổng số CB CNV : 2585 người
11/09/1981 Công Ty Vệ Sinh và Mai Táng - Đơn vị phục vụ công cộng
Hợp nhất 2 Công ty Vệ sinh và Công ty Mai táng
Theo Quyết định số 181/QĐ.UB ngày 11/9/1981 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh
Tổng số CB CNV : 2412 người
05/12/1992 Công Ty Dịch Vụ Công Cộng - Doanh nghiệp nhà nước
Theo Quyết định 162/QĐ.UB ngày 05/12/1992 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh
Tổng số CB CNV: 478 người
11/07/1997 Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị TP. HCM - Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích
Theo Quyết định 3546/QĐ.UB.KT.CN ngày 11/7/1997 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đến 12/10/2010:
Tổng số CB CNV : 594 người.
13/10/2010 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HCM