Công nghệ

Thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt

Rác sinh hoạt từ hộ dân, doanh nghiệp, trường học, chợ… được lưu chứa trong các thiết bị lưu chứa chuyển đến các điểm tập kết chuyển lên các xe ép rác chuyên dùng...

Công nghệ xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh

Rác sinh hoạt chuyển đến các công trường xử lý với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh nhằm đảm bảo không gây tác động nguy hại đối với môi trường đất, nước mặt, nước ngầm và không khí...

Công nghệ thu gom và xử lý nước rác

Thu gom triệt để nước rác phát sinh từ quá trình vận hành bãi chôn lấp tránh việc rò rỉ nước rỉ rác ra môi trương xung quanh. Toàn bộ nước rỉ từ bãi chôn lấp được chuyển về ...

Công nghệ thu gom và xử lý khí thải

Trong suốt quá trình vận hành bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh luôn thải ra các loại khí thải có ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh do đó bắt buộc phải thu gom, xử lý hoặc tái sử dụng khí thải từ bãi rác nhằm bảo vệ môi trường...

Công nghệ thu gom rác thải xây dựng (xà bần)

Xã hội ngày càng phát triển từ do đó khối lượng rác thải xây dựng (xà bần, rác cặn) ngày một gia tăng không ngừng, để đáp ứng nhu cầu của xã hội việc thu gom...

Công nghệ xử lý chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại từ chủ nguồn thải (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… ) được lưu chứa, vận chuyển bằng  các phương tiện chuyên dùng được phép đến các đến các địa điểm xử lý theo một quy trình nghiêm ngặt (theo hướng dẫn của thông tư 12/2011/TT-BTNMT) và được xử lý theo đúng quy định nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho môi trường